ریاست و مدیریت یکی هستند ؟ تفاوت رییس و مدیر چیست ؟
از دوران انقلاب صنعت تا امروز زمان زیادی گذشته است و شیوه ها و شکلهای مدیریت کسب و کار و تولید با تغییر و تحولات زیادی روبرو شده است. یکی از این تغییرات حرک از ریاست به سمت مدیریت در سطوح بالای سازمانی بوده است. در دنیای امروز، ریاست جایگاه ویژه ای در سازمانها ندارد و آن چه جایگزین شده است، مدیریت است.
خلاصه و بی پروا می توانیم اشاره کنیم که مدیر، کسی نیست که دستور می دهد یا امر و نهی می کند ! امر و نهی کردن دستور دادن، به مفهوم ریاست نزدیک تر است تا مدیریت.
لازم است در همین جا، فهرست وار به تفاوتهای ریاست و مدیریت اشاره کنیم.
برخی از تفاوتهای اصلی رئیس و مدیر عبارتند از:

۱- رئیس، افراد را وادار به کار می کند. مدیر، به افراد در کار الهام می بخشد.
۲- رئیس، وابسته به قدرت است. مدیر، به حسن نیت تکیه دارد.
۳- رئیس، ترس را اشاعه می دهد. مدیر، حس اعتماد راترویج می کند.
۴- رئیس، می گوید : (من ) . مدیر، می گوید : (( ما )).
۵- رئیس، خطا کار را نشان می دهد. مدیر، اشتباه را نشان می دهد.
۶- رئیس، می گوید کار باید انجام شود. مدیر، می داند کار چگونه باید انجام شود.
۷- رئیس، توقع احترام دارد. مدیر، احترام را بر می انگیزد.

اکنون وقتِ آن است که عملکرد خود را بررسی کنیم، ما مدیر هستیم یا رییس ؟

mm
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل تیپاکس، رییس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران و هلدینگ فاخر هستم